E-Employee E-Customer
EL
EN

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα www.alter-ego.gr, έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην ALTER EGO Α.Ε. Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σε συγκεκριμένα προγράμματα της Εταιρίας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα τόσο να ενημερώνονται ατομικά για ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτούς προγράμματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε τους ακόλουθους browsers: Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozilla Firefox 3.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Google Chrome, Opera και Safari.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφουν οι χρήστες της ιστοσελίδας με την ALTER EGO ΑΕ («Εταιρία») αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και που διέπει τις συναλλαγές τους με την Εταιρία. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες της Εταιρίας, η παροχή των οποίων είναι για την Εταιρία προαιρετική, δύνανται να τροποποιούνται ή ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε από την Εταιρία. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προσωπικά στοιχεία

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε όλα τα τμήματα της ίδιας Εταιρίας, στα τμήματα των εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας ή για στατιστικούς λόγους. Επίσης, η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα για την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από το αρχείο της Εταιρίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, οποτεδήποτε να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης.

Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρία, κατά τον τρόπο που περιγράφηκε. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για την ψευδή, ανακριβή ή αναληθή δήλωση/καταχώρηση προσωπικών τους δεδομένων.

2

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (ενδεικτικά αναφερόμενα: λογισμικό, πηγαίος κώδικας, βάση δεδομένων, σχεδιασμός, κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ονόματα εταιριών κ.ά.) είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταβίβαση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της ALTER EGO Α.Ε., του περιεχομένου (ολόκληρου, τμήματος ή σε περίληψη) της ιστοσελίδας.

3

Υποχρεώσεις χρηστών

Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή.Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:

  • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
  • προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
  • επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της Εταιρίας (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της Εταιρίας ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας.
  • προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
  • μεταφορτώσουν υιούς, trojan horses, worms κ.ά.
  • παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Εταιρία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το σχετικό περιεχόμενο και να απαγορεύσει την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει πρόσφορο για την διαφύλαξη των συμφερόντων της.

Οι χρήστες που παραβιάζουν τον παρόντα όρο, υποχρεούνται να αποζημιώσουν τόσο την Εταιρία όσο και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν προσβλήθηκε εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της ιστοσελίδας. Η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

4

Ευθύνη Alter Ego Α.Ε.

Ευθύνη Alter Ego Α.Ε.

Τα περιεχόμενα και η τοποθεσία της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αλλά και οι τυχόν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς, δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την αξιοπιστία, επικαιρότητα ή πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται συχνά και να ανανεώνουν την ιστοσελίδα και το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι κάθε φορά λαμβάνουν το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και πληροφορίες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία δεν δύναται, ούτε και υποχρεούται, να ασκεί έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η ALTER EGO Α.Ε., δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των συγκεκριμένων συνδέσμων. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε καταστροφή στον υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία των χρηστών, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση "ιών" σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρία επιπλέον καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Η ALTER EGO Α.Ε. έχει το δικαίωμα, όποτε η ίδια κρίνει, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε καμία περίπτωση η ALTER EGO δεν φέρει ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά προκληθεί στους χρήστες λόγω των ανωτέρω. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies